FAKTURY Z E-SHOPU MŮŽETE UPLATNIT DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

V roce 2020 jsme se rozhodli, že vám, našim zákazníkům, umožníme v rámci věrnostního programu uplatnit i faktury i za nákupy z našeho e-shopu. Stačí jen přijít s fakturou na kteroukoliv z našich prodejen a podle předložených faktur vám na prodejně přímo do věrnostní kartičky bude přidělen příslušný počet razítek. A jak faktury doložit?

Abychom to našim zákazníkům zjednodušili, tak faktury vystavené po 1. listopadu 2020 už nezasíláme v papírové podobě, ale pouze e-mailem. Na kterékoliv z prodejen tak stačí pouze nahlásit číslo faktury a její částku – třeba jen z mobilu. Kolegové na prodejně si fakturu sami obratem dohledají a příslušná razítka vám označí.

A pozor! Faktury v obou případech můžete na prodejnách uplatnit vždy až 12 měsíců po jejich vystavení.


PRAVIDLA ÚČASTI VE VĚRNOSTNÍM PROGRAMU HAVLÍKOVY PŘÍRODNÍ APOTÉKY

(platná pro prodejny v České republice)

1. ÚČAST V PROGRAMU

1.1. Věrnostní program („Program“) provozuje společnost Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., se sídlem Pod Brentovou 617/9, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 02891042 („Provozovatel“) pro Českou republiku. Program účastníkům umožňuje získávat body za nákup zboží v kamenných obchodech Provozovatele a získávat odměny za nasbírané body.

1.2. Programu se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm v Evropské unii, které předloží řádně vyplněný registrační formulář („Účastník“).

1.3. Členství Účastníka v Programu bude zahájeno okamžikem předání věrnostní karty („Věrnostní karta“) a skončí zrušením Věrnostní karty, nasbíráním maximálního možného počtu bodů na Věrnostní kartě, nebo rozhodnutím Provozovatele, že Program již nebude dále provozovat. Body, které nebyly uplatněny, propadnou bez náhrady. V případě nové registrace téhož Účastníka neplynou z jeho předchozí účasti v Programu žádné výhody.

1.4. Účast v Programu může Účastník kdykoli ukončit bez výpovědní doby, a to oznámením zaslaným Provozovateli v písemné formě.

1.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Programu jednotlivými Účastníky a Účastníky nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy z Programu vyloučit.

1.6. Účast v Programu je bezplatná a nezakládá povinnost nákupu zboží ani služeb Provozovatele.

2. VĚRNOSTNÍ KARTA, JEJÍ ZTRÁTA A ZNEUŽITÍ

2.1. Každý Účastník je oprávněn držet pouze jednu Věrnostní kartu.

2.2. Věrnostní karta je nepřenosná.

2.3. Věrnostní kartu je oprávněn kopírovat a/nebo zaznamenávat (i elektronicky) pouze Provozovatel. Kopírování nebo jiné rozmnožování a/nebo úpravy Věrnostní karty není povoleno.

2.4. Jestliže má Účastník podezření, že Věrnostní kartu získala neoprávněná osoba, ve vlastním zájmu neprodleně e mailem nebo telefonicky kontaktuje Provozovatele.

2.5. V případě podezření ze zneužití a/nebo podvodu je Provozovatel oprávněn členství Účastníka zablokovat a údaje Účastníka předat příslušným orgánům veřejné moci.

3. SBÍRÁNÍ BODŮ

3.1. Body budou přidělovány následovně – za každých 500 Kč nákupu v kamenných obchodech Provozovatele v České republice získá Účastník 1 Havlíkovo razítko („Bod“).

3.2. Pro získání Bodů je Účastník povinen před provedením platby nebo jiným ukončením nákupu předložit příslušnému zaměstnanci Provozovatele u pokladny svou Věrnostní kartu.

3.3. Body se nepřipisují za nákup poukázek.

3.4. Dále se Body nepřipisují za nákupy provedené na fakturu, za nákup v zahraničních prodejnách Provozovatele a nákup na internetové stránce wwww.havlikovaapoteka.cz, či jiných e-shopech a kamenných obchodech.

3.5. Body budou Účastníkovi přiděleny pouze na základě předložení Věrnostní karty platné a aktivované v době nákupu. Body nemohou být převáděny od jednoho Účastníka druhému.

3.6. V případě vrácení výrobku zakoupeného s použitím Věrnostní karty, za nějž získal Účastník Body, dojde k odebrání Bodů (příslušné části Bodů) získaných za tento nákup.

4. UPLATNĚNÍ BODŮ

4.1. Jakmile Účastník nasbírá 5 (dalších) Bodů, získá od Provozovatele jeden z produktů za cenu do 1 Kč („Odměna“). Rozpis Odměn za nasbíraný počet Bodů je následující:

 • 5 bodů - BIO Havlíkův balzám na rty 5 ml
 • 10 bodů - BIO avokádový olej 30 ml
 • 15 bodů - Mycí elixír na intimní partie 50 ml
 • 20 bodů - Krásné ruce 30 ml 
 • 25 bodů - Český krém pro vytíženou pleť 30 ml
 • 30 bodů - Mycí gel na ruce 300 ml
 • 35 bodů - Pečující a čistící ranní maska (3minutová) 30 ml
 • 40 bodů - Havlíkův přírodní zázrak 10 ml
 • 45 bodů - Kapka rosy 200 ml
 • 50 bodů - Sprchový gel na tělo dle vlastního výběru (Moje krásné tělo/ Jsi krásná a milovaná/ Rozmarýn a grep)
 • 55 bodů - Bylinná osvěžující a hydratační voda na pleť 200 ml
 • 60 bodů - Ladné nožky 50 ml
 • 65 bodů - Bylinný závoj 200 ml
 • 70 bodů - Porcelánová panenka 100 ml
 • 75 bodů - Cibulovo fazolový šampon dle výběru 200 ml
 • 80 bodů - Superpotravinové čistící sérum dle vlastního výběru 200 ml

4.2. Příslušná Odměna dle čl. 4.1 těchto pravidel bude Účastníkovi vydána v kamenném obchodě Provozovatele po uskutečnění nákupu, za který byly Účastníkovi uděleny Body, jimiž dosáhl na příslušnou Odměnu.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Ochrana osobních údajů je realizována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně práv subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění jsou v aktuálním znění dostupné na https://havlikovaapoteka.cz/cs/content/6-gdpr-ochrana-osobnich-udaju.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Provozovatele je možné v souvislosti s Programem kontaktovat přímo na prodejně, nebo též na e-mailové adrese office@havlikovaapoteka.cz.

6.2. Účastí v Programu vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Programem, která nejsou upravena v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3. Provozovatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s průběhem Programu, a to včetně jeho přerušení, odložení, odvolání či úprav jeho pravidel. Provozovatel je oprávněn kdykoli v průběhu Programu měnit jeho pravidla, tj. i způsoby sbírání a uplatnění Bodů, a ve výjimečných případech Program i zrušit. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy Provozovateli. Veškeré změny budou oznámeny v prodejnách Provozovatele, příp. jiným oznámením, a zveřejněním na internetových stránkách www.havlikovaapoteka.cz, a to 14 dnů předem. Pokud Účastník s danou změnou nesouhlasí, může svou účast v Programu ukončit s okamžitým účinkem před datem, kdy nastanou účinky příslušných změn.

6.4. Provozovatel neodpovídá za ztrátu, krádež nebo zničení Věrnostní karty.

6.5. Vyplacení peněžitého plnění namísto Bodů či Odměn není možné a Účastník není oprávněn se domáhat výměny Odměn. Nebezpečí škody na Odměně přechází na Účastníka okamžikem předání Odměny Účastníkovi.

6.6. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přidělení Bodů, např. na základě právních předpisů nebo na základě nákupu nestandardního množství výrobků nebo jiných skutečností. Aktuální informace o počtu Bodů a o Produktech, které za Body budou poskytnuty, budou k dispozici na webových stránkách www.havlikovaapoteka.cz.

6.7. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v tomto Programu je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudního řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Provozovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

6.8. Tato pravidla jsou platná a účinná od 28. 11. 2023.