PRAVIDLÁ ÚČASTI VO VERNOSTNOM PROGRAME HAVLÍKOVEJ PRÍRODNEJ APOTÉKY

(platná pre predajně v Slovenskej republike)

1. ÚČASŤ V PROGRAME

1.1. Vernostný program („Program“) organizuje spoločnosť HPA Slovensko, s.r.o., so sídlom Orechovská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 51 642 433 pre Slovenskú republiku. („Prevádzkovateľ“) Program účastníkom umožňuje získavať body za nákup tovaru v kamenných obchodoch Prevádzkovateľa a získavať odmeny za nazbierané body.

1.2. Programu sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov s bydliskom v Európskej únii, ktoré predložia riadne vyplnený registračný formulár („Účastník“).

1.3. Členstvo Účastníka v Programe bude zahájené v momente predania vernostnej karty („Vernostná karta“) a ukončené zrušením Vernostnej karty, nazbieraním maximálneho možného počtu bodov na Vernostnej karte, alebo rozhodnutím Prevádzkovateľa, že Program už ďalej nebude prevádzkovať. Body, ktoré neboli uplatnené, prepadnú bez náhrady. V prípade novej registrácie toho istého Účastníka, neplynú z jeho predchádzajúcej účasti v Programe žiadne výhody.

1.4. Účasť v Programe môže Účastník kedykoľvek ukončiť bez výpovednej doby, a to oznámením zaslaným Prevádzkovateľovi v písomnej forme.

1.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Programu jednotlivými Účastníkmi a Účastníkov nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto pravidlách podľa svojej úvahy z Programu vylúčiť.

1.6. Účasť v Programe je bezplatná a neukladá povinnosť nákupu tovaru ani služieb Prevádzkovateľa.

2. VERNOSTNÁ KARTA, JEJ STRATA A ZNEUŽITIE

2.1. Každý Účastník je oprávnený vlastniť iba jednu Vernostnú kartu.

2.2. Vernostná karta je neprenosná.

2.3. Vernostnú kartu je oprávnený kopírovať/ alebo zaznamenávať (aj elektronicky) iba Prevádzkovateľ. Kopírovanie alebo iné rozmnožovanie a/ alebo úpravy Vernostnej karty nie sú povolené.

2.4. Ak má Účastník podozrenie, že Vernostná kartu získala neoprávnená osoba, vo vlastnom záujme bezodkladne e-mailom alebo telefonicky kontaktuje Prevádzkovateľa.

2.5. V prípade podozrenia zo zneužitia a/ alebo podvodu je Prevádzkovateľ oprávnený členstvo Účastníka zablokovať a údaje Účastníka predať príslušným orgánom verejnej moci.

3. ZBIERANIE BODOV

3.1. Body budú prideľované nasledovne – za každých 25 EUR nákupu v kamenných predajniach Prevádzkovateľa Slovenskej republiky získa Účastník 1 Havlíkovú pečiatku („Bod“).

3.2. Pre získanie Bodov je Účastník povinný pred prevedením platby alebo iným ukončením nákupu predložiť príslušnému zamestnancovi Prevádzkovateľa pri pokladni svoju Vernostnú kartu.

3.3. Body sa nepripisujú za nákup poukážok.

3.4. Ďalej sa body nepripisujú za nákupy prevedené na faktúru, za nákup v zahraničných predajniach Prevádzkovateľa a nákup na internetovej stránke https://eshop.havlikovaapoteka.sk/ či iných e- shopoch a kamenných obchodoch.

3.5. Body budú Účastníkovi pridelené iba na základe predloženia Vernostnej karty platnej a aktivovanej v dobe nákupu. Body nemôžu byť prevádzané od jedného Účastníka k druhému.

3.6. V prípade vrátenia výrobku zakúpeného použitím Vernostnej karty, za ktorý získal Účastník Body, dôjde k odobraniu Bodov (príslušnej časti Bodov) získaných za tento nákup.

4. UPLATNENIE BODOV

4.1. Akonáhle Účastník nazbiera 5 (ďalších) Bodov, získa od Prevádzkovateľa jeden z produktov za cenu do 0,01 EUR („Odmena“). Rozpis Odmien za nazbieraný počet Bodov je nasledujúci:

 • 5 bodov: Makový olej 30 ml
 • 10 bodov: Havlíkov šampón 13 rastlín 50 ml
 • 15 bodov: Krásne ruky 30 ml
 • 20 bodov: Ošetrujúca a čistiaca ranná maska 30 ml
 • 25 bodov: Český krém pre vyťaženú pleť 30 ml
 • 30 bodov: Olej na končeky vlasov 10 ml
 • 35 bodov: Bio Havlíkov telový olej 30 ml
 • 40 bodov: Prameň krásy 200 ml
 • 45 bodov: Kúzelná studnička 200 ml
 • 50 bodov: Bylinná osviežujúca voda 200 ml
 • 55 bodov: Krásna slečna 30 ml
 • 60 bodov: Jemný vlasový bio šampón 50 ml
 • 65 bodov: Gél na umývanie rúk 300 ml
 • 70 bodov: Umývací elixír na intímnu hygienu 200 ml
 • 75 bodov: Vlasový bylinný ocot 200 ml
 • 80 bodov: Grófkino sérum 30 ml

4.2. Príslušná Odmena podľa čl. 4.1 týchto pravidiel bude Účastníkovi vydaná v kamennej predajni Prevádzkovateľa po uskutočnení nákupu, za ktorý boli Účastníkovi udelené Body, ktorými dosiahol príslušnú Odmenu.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Účasťou v Programe berie Účastník na vedomie, že spoločnosť HPA Slovensko, s.r.o., so sídlom Orechovská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 51 642 433 pre Slovenskú republiku, je ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy, bydliska, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, a prípadne ďalších údajov zdieľaných Prevádzkovateľovi, pre účely jeho účasti v Programe.

5.2. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Účastníkov behom registrácie účasti v Programe je čl. 6 odst. 1 písm. b) (splnenie zmluvy a prevádzanie opatrení prijatých pred ich uzatvorením) Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“)).

5.3. Pokiaľ Účastník pri registrácii dobrovoľne zaškrtne príslušné políčko, súhlasí rovnako so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, mesta bydliska, telefónneho čísla a e-mailovej adresy za účelom vykonávania marketingu, teda zaradením do marketingovej databázy pre ponuku obchodu a služieb a zasielanie informácii o marketingových akciách Prevádzkovateľa a marketingových ponukách výrobkov a služieb Prevádzkovateľa, zahŕňajúce tiež zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, najmä prostredníctvom SMS správ a e-mailov.

5.4. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Účastníkov pre marketingové a obchodné účely Prevádzkovateľa je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (dotknutej osoby)

5.5. Pokiaľ Účastník poskytne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre marketingové a obchodné účely Prevádzkovateľa, môže svoj súhlas v celom rozsahu odvolať, a to písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov prevádzaných na základe súhlasu od okamihu jeho odvolania.

5.6. Osobné údaje Účastníkov budú uchovávané po dobu ich účasti v Programe. Po jeho ukončení budú osobné údaje Účastníka okamžite vymazané, ibaže by záujem na ochrane práv a právom chránených záujmov, najmä obhajoba či výkon právnych nárokov, či právne predpisy, vrátane najmä daňových, ukladali povinnosť tieto údaje ďalej uchovávať. V takom prípade budú tieto údaje vymazané najneskôr po uplynutí desiatich rokov.

5.7. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má Účastník v súlade s GDPR právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na výmaz osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo ak sa zistí, že boli spracované protiprávne, (iy) na obmedzenie spracovania osobných údajov v zvláštnych prípadoch (v) na prenositeľnosť údajov a (vi) vzniesť námietku, po ktorej spracovanie osobných údajov Účastníka bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami Účastníka, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Zároveň má Účastník možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

5.8. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné na https://eshop.havlikovaapaoteka.cz/content/6gdpr-ochrana-osobnich-udaju.

6. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

6.1. Prevádzkovateľa je možné v súvislosti s Programom kontaktovať priamo na predajni alebo tiež na e-mailovej adrese info@havlikovaapoteka.sk.

6.2. Účasťou v Programe vyjadruje Účastník svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s Programom, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s priebehom Programu, a to vrátane jeho prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jeho pravidiel. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu Programu meniť jeho pravidlá, to zn. aj spôsoby zbierania a uplatnenia Bodov a vo výnimočných prípadoch Program aj zrušiť. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Prevádzkovateľovi. Všetky zmeny budú oznámené v predajniach Prevádzkovateľa, prípadne iným oznámením a zverejnením na internetových stránkach www.havlikovaapoteka.sk, a to 14 dní dopredu. Pokiaľ Účastník s danou zmenou nesúhlasí, môže svoju účasť v Programe ukončiť s okamžitým účinkom pred dátumom, kedy nastanú účinky príslušných zmien.

6.4. Prevádzkovateľ neodpovedá za stratu, krádež alebo zničenie Vernostnej karty.

6.5. Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Bodov či Odmien nie je možné a Účastník nie je oprávnený sa domáhať výmeny Odmien. Nebezpečenstvo škody na Odmene prechádza na Účastníka okamihom predania Odmeny Účastníkovi.

6.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť pridelenie Bodov, napr. na základe právnych predpisov alebo na základe nákupu neštandardného množstva výrobkov alebo iných skutočností. Aktuálne informácie o počte Bodov a o Produktoch, ktoré za Body budú poskytnuté, budú k dispozícii na webových stránkach www.havlikovaapoteka.sk/sk/vernostnyprogram.html

6.7. Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Účastníka, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tomto Programe, je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) nájde Účastník mimo iné, údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keď toto riadenie môže byť zahájené iba na základe návrhu Účastníka a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Prevádzkovateľom. Formulár návrhu na zahájenie riadenia o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

6.8. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 10. 9. 2019.