Faktúry z e-shopu môžete uplatniť vo vernostnom programe

Vzhľadom k aktuálnej situácii sme v roku 2020 rozhodli, že vám, našim zákazníkom umožníme v rámci vernostného programu uplatniť aj faktúry za nákupy prostredníctvom nášho e-shopu. Stačí len prísť s faktúrou na ktorúkoľvek z našich predajní a podľa predložených faktúr vám na predajni priamo do vernostnej kartičky bude pridelený príslušný počet pečiatok. A ako faktúry doložiť?

Aby sme to našim zákazníkom zjednodušili, tak faktúry vystavené po 1. novembri 2020 už nezasielame v papierovej podobe, ale iba prostredníctvom mailu. Na ktorejkoľvek predajni tak stačí nahlásiť číslo faktúry a jej čiastku – napríklad z mobilu. Kolegovia v predajni si faktúru sami obratom dohľadajú a príslušné pečiatky vám označia. 

A pozor! Faktúry v oboch prípadoch môžete v predajniach uplatniť vždy až 12 mesiacov po ich vystavení.


PRAVIDLÁ ÚČASTI VO VERNOSTNOM PROGRAME HAVLÍKOVEJ PRÍRODNEJ APOTÉKY

(platná pre predajně v Slovenskej republike)

1. ÚČASŤ V PROGRAME

1.1. Vernostný program („Program“) organizuje spoločnosť HPA Slovensko, s.r.o., so sídlom Orechovská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 51 642 433 pre Slovenskú republiku. („Prevádzkovateľ“) Program účastníkom umožňuje získavať body za nákup tovaru v kamenných obchodoch Prevádzkovateľa a získavať odmeny za nazbierané body.

1.2. Programu sa môžu zúčastniť všetky fyzické osoby staršie ako 18 rokov s bydliskom v Európskej únii, ktoré predložia riadne vyplnený registračný formulár („Účastník“).

1.3. Členstvo Účastníka v Programe bude zahájené v momente predania vernostnej karty („Vernostná karta“) a ukončené zrušením Vernostnej karty, nazbieraním maximálneho možného počtu bodov na Vernostnej karte, alebo rozhodnutím Prevádzkovateľa, že Program už ďalej nebude prevádzkovať. Body, ktoré neboli uplatnené, prepadnú bez náhrady. V prípade novej registrácie toho istého Účastníka, neplynú z jeho predchádzajúcej účasti v Programe žiadne výhody.

1.4. Účasť v Programe môže Účastník kedykoľvek ukončiť bez výpovednej doby, a to oznámením zaslaným Prevádzkovateľovi v písomnej forme.

1.5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa svojho uváženia posúdiť splnenie stanovených podmienok Programu jednotlivými Účastníkmi a Účastníkov nespĺňajúcich podmienky uvedené v týchto pravidlách podľa svojej úvahy z Programu vylúčiť.

1.6. Účasť v Programe je bezplatná a neukladá povinnosť nákupu tovaru ani služieb Prevádzkovateľa.

2. VERNOSTNÁ KARTA, JEJ STRATA A ZNEUŽITIE

2.1. Každý Účastník je oprávnený vlastniť iba jednu Vernostnú kartu.

2.2. Vernostná karta je neprenosná.

2.3. Vernostnú kartu je oprávnený kopírovať/ alebo zaznamenávať (aj elektronicky) iba Prevádzkovateľ. Kopírovanie alebo iné rozmnožovanie a/ alebo úpravy Vernostnej karty nie sú povolené.

2.4. Ak má Účastník podozrenie, že Vernostná kartu získala neoprávnená osoba, vo vlastnom záujme bezodkladne e-mailom alebo telefonicky kontaktuje Prevádzkovateľa.

2.5. V prípade podozrenia zo zneužitia a/ alebo podvodu je Prevádzkovateľ oprávnený členstvo Účastníka zablokovať a údaje Účastníka predať príslušným orgánom verejnej moci.

3. ZBIERANIE BODOV

3.1. Body budú prideľované nasledovne – za každých 25 EUR nákupu v kamenných predajniach Prevádzkovateľa Slovenskej republiky získa Účastník 1 Havlíkovú pečiatku („Bod“).

3.2. Pre získanie Bodov je Účastník povinný pred prevedením platby alebo iným ukončením nákupu predložiť príslušnému zamestnancovi Prevádzkovateľa pri pokladni svoju Vernostnú kartu.

3.3. Body sa nepripisujú za nákup poukážok.

3.4. Ďalej sa body nepripisujú za nákupy prevedené na faktúru, za nákup v zahraničných predajniach Prevádzkovateľa a nákup na internetovej stránke https://eshop.havlikovaapoteka.sk/ či iných e- shopoch a kamenných obchodoch.

3.5. Body budú Účastníkovi pridelené iba na základe predloženia Vernostnej karty platnej a aktivovanej v dobe nákupu. Body nemôžu byť prevádzané od jedného Účastníka k druhému.

3.6. V prípade vrátenia výrobku zakúpeného použitím Vernostnej karty, za ktorý získal Účastník Body, dôjde k odobraniu Bodov (príslušnej časti Bodov) získaných za tento nákup.

4. UPLATNENIE BODOV

4.1. Akonáhle Účastník nazbiera 5 (ďalších) Bodov, získa od Prevádzkovateľa jeden z produktov za cenu do 0,01 EUR („Odmena“). Rozpis Odmien za nazbieraný počet Bodov je nasledujúci:

 • 5 bodov - Bio Havlíkov balzam na pery 5ml
 • 10 bodov - Makový olej 30 ml
 • 15 bodov - Krásne ruky 30 ml
 • 20 bodov - Cibuľovo fazuľový vlasový krém 30 ml
 • 25 bodov - BIO Havlíkov telový olej 30 ml
 • 30 bodov - Pleťová maska podľa výberu (Masky 77 bez aktívnej látky)
 • 35 bodov - Olej na končeky vlasov 10 ml
 • 40 bodov - Ošetrujúca a čistiaca ranná maska 30 ml
 • 45 bodov - Gél na umývanie rúk 300 ml
 • 50 bodov - Bylinná osviežujúca hydratačná voda 200 ml
 • 55 bodov - Umývací gél na telo podľa výberu (grep/levanduľa) 200 ml
 • 60 bodov - Prameň krásy 200 ml
 • 65 bodov - Krásná záhradníčka - krém na ruky 30 ml
 • 70 bodov - Zvodné pery krásnej kurtizány 10 ml
 • 75 bodov - Cibuľovo fazuľový šampón podľa výberu 200 ml
 • 80 bodov - Grófkino sérum 200 ml

4.2. Príslušná Odmena podľa čl. 4.1 týchto pravidiel bude Účastníkovi vydaná v kamennej predajni Prevádzkovateľa po uskutočnení nákupu, za ktorý boli Účastníkovi udelené Body, ktorými dosiahol príslušnú Odmenu.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ochrana osobních údajů je realizována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.


Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně práv subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění jsou v aktuálním znění dostupné na https://havlikovaapoteka.cz/sk/content/6-gdpr-ochrana-osobnich-udaju.

6. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

6.1. Prevádzkovateľa je možné v súvislosti s Programom kontaktovať priamo na predajni alebo tiež na e-mailovej adrese info@havlikovaapoteka.sk.

6.2. Účasťou v Programe vyjadruje Účastník svoj súhlas s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti s Programom, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s priebehom Programu, a to vrátane jeho prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jeho pravidiel. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu Programu meniť jeho pravidlá, to zn. aj spôsoby zbierania a uplatnenia Bodov a vo výnimočných prípadoch Program aj zrušiť. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy Prevádzkovateľovi. Všetky zmeny budú oznámené v predajniach Prevádzkovateľa, prípadne iným oznámením a zverejnením na internetových stránkach www.havlikovaapoteka.sk, a to 14 dní dopredu. Pokiaľ Účastník s danou zmenou nesúhlasí, môže svoju účasť v Programe ukončiť s okamžitým účinkom pred dátumom, kedy nastanú účinky príslušných zmien.

6.4. Prevádzkovateľ neodpovedá za stratu, krádež alebo zničenie Vernostnej karty.

6.5. Vyplatenie peňažného plnenia namiesto Bodov či Odmien nie je možné a Účastník nie je oprávnený sa domáhať výmeny Odmien. Nebezpečenstvo škody na Odmene prechádza na Účastníka okamihom predania Odmeny Účastníkovi.

6.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť pridelenie Bodov, napr. na základe právnych predpisov alebo na základe nákupu neštandardného množstva výrobkov alebo iných skutočností. Aktuálne informácie o počte Bodov a o Produktoch, ktoré za Body budú poskytnuté, budú k dispozícii na webových stránkach www.havlikovaapoteka.sk/sk/vernostnyprogram.html

6.7. Orgánom oprávneným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou Účastníka, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, v tomto Programe, je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej webových stránkach (www.soi.sk) nájde Účastník mimo iné, údaje o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keď toto riadenie môže byť zahájené iba na základe návrhu Účastníka a potom, keď sa mu nepodarí spor vyriešiť priamo s Prevádzkovateľom. Formulár návrhu na zahájenie riadenia o mimosúdnom riešení spotrebiteľského sporu je dostupný na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie.

6.8. Tieto pravidlá sú platné a účinné od 10. 9. 2019.


 1. Havlíkova přírodní apotéka
 2. Darčeky a domov
 3. |Havlíkova poukážka 10 € (platná pre slovenské predajne a eshop)