Aktívne prispievame k zlepšeniu životného prostredia a zníženiu uhlíkovej stopy

10. 07. 2023

Zapojením Havlíkovej Apotéky do systému triedenia a recyklácie obalových odpadov EKO-KOM pomáhame k znižovaniu produkcie skleníkových plynov ak väčšej ochrane životného prostredia.

Vďaka nášmu príspevku bol v roku 2022 zaistený spätný odber a recyklácia 10 ton obalových odpadov.

  • Tieto odpady naplnili 7 zvozových automobilov.
  • Náš podiel na celkovom znížení produkcie skleníkových plynov predstavoval 19 ton CO2 ekv. a bolo tak ušetrených 519 GJ energie. To zodpovedá emisiám CO2 vyprodukovaných 9 osobnými automobilmi strednej triedy za rok ich prevádzky.
  • Nami usporená energia predstavuje 1 deň spotreby elektrickej energie na verejné osvetlenie v hlavnom meste ČR Prahe.


Naše dokumenty od EKO-KOM
Osvědčení o úspoře emisí
Zpráva o podílu na systému recyklace